CZ PL DE

Expozice Šindelka v Harrachově

Expozice se nachází v historické budově Šindelky

Expozice Šindelka v Harrachově je umístěna v žulové historické budově téhož jména. Šindelová střešní krytina se zde vyráběla od počátku 19. stol. až do roku 1934. Lesnická expozice je umístěna v přízemí a seznamuje návštěvníky s celou lesnickou problematikou, od vytěžení lesního porostu přes přiblížení kmenů k cestám a jejich odvoz k dalšímu zpracování až po následnou obnovu lesa a péči o něj. Myslivecká expozice v patře budovy se věnuje myslivosti od historie po současnost, připomíná např. myslivecké tradice, lovnou zvěř, lovecké zbraně a psy, myslivost v umění a běžném životě.

Funkční model plavení dřeva

Práce v lese byla jedním z nečastějších zdrojů obživy obyvatel vnitřní části hor. Cílená těžba dřeva většího rozsahu v krkonošských lesích je spjata zejména s rozvojem hornictví, hutnictví a následně sklářství od 16. století. Zejména do královských lesů ve středních a východních Krkonoších proto byli zváni osobně svobodní dřevařští odborníci z alpských zemí, kteří s sebou přinesli nové vědomosti a nástroje, jako saně rohačky ke svážení dřeva (později i sena) a sněžnice, z pracovních postupů pak stavba smyků pro dopravu klád ze svahů hor k vodním tokům, na nichž budovali klausy, jež zadržovala vodu nepříliš vydatných toků k plavbě dřeva i mimo hlavní sezonu jarního tání a letních přívalových dešťů. K zachycování plaveného dřeva pak sloužila soustava kanálů a speciálních česel – hrablí. Stromy byly káceny sekerami, pily se užívaly zprvu jen k porcování klád.

Kolekce lesnického nářadí

Prvotní byla těžba a doprava dřeva, další práce, zejména při zalesňování, přibývala jen velmi pomalu, neboť obnova lesních porostů byla dlouho ponechávána zcela na přírodě. Umělé zalesňování pod dohledem lesnických odborníků se stalo běžným až v průběhu 19. století. V téže době ale také zcela zanikla plavba dřeva, což souviselo se stále lepší sítí lesních cest. Při práci na jejich budování, údržbě i na regulaci horských toků nalezli obživu i mnozí lesní dělníci. Se zlepšující se životní úrovní v průběhu 20. století také pomalu vymizel svébytný druh lesní práce – dobývání pařezového dřeva. To sloužilo jednak k topení, dříve pak také k získávání smoly a kolomazi. Lesní práce jsou jedním z mála tradičních oborů, který se v Krkonoších kontinuálně rozvíjí dodnes.

Svážení dřeva na saních s ojí
Dílna pro ruční výrobu šindele